Yoshinkan Aikido Kairyukan Yomitan

NAME Yoshinkan Aikido Kairyukan Yomitan 
ADDRESS 14 Nagahama, Yomitani Mura, Nakagami-gun, Okinawa Prefecture
LOCATION Yomitani Mura Nagahama Community Center
INSTRUCTOR Murata, Chitose
TEL 090-2438-3693
PAGE TOP